امتیاز

15

این ماهی ها کمیاب هستند؛ اگه نجاتشون بدی امتیاز بیشتری می گیری